images tabs group การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Procurement)
พบ 3 ชุดข้อมูล
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามประเภทโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 กันยายน 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 กันยายน 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 กันยายน 2565
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 021421202
โทรสาร : 021437962
อีเมล : pr.onde@onde.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ