images tabs group สถิติประเทศ (National Statistics)
พบ 3 ชุดข้อมูล
ชุดข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (เปอร์เซ็นต์)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 สิงหาคม 2565
ชุดข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 สิงหาคม 2565
ชุดข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ จำนวนประชากรของประเทศ (คน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 สิงหาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 021421202
โทรสาร : 021437962
อีเมล : pr.onde@onde.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ