images tabs group การเกษตร (Agriculture)
พบ 5 ชุดข้อมูล
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 สิงหาคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมรายชนิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 สิงหาคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมรายชนิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 สิงหาคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมรายประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 สิงหาคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมรายประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 สิงหาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 021421202
โทรสาร : 021437962
อีเมล : pr.onde@onde.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ