images tabs group การถือครองที่ดิน (Land Ownership)
พบ 1 ชุดข้อมูล
รูปแบบ :
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย แผ่นระวางภูมิประเทศ (กทม.) รูปแปลงที่ดินบางส่วนของกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ธันวาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 021421202
โทรสาร : 021437962
อีเมล : pr.onde@onde.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ