images tabs group แผนที่ประเทศ (National Maps)
พบ 3 ชุดข้อมูล
ชุดข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ แผนที่โครงข่ายคมนาคม Geometry Precision = 5 digits Source Spatial Reference: EPSG:32647
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 ตุลาคม 2564
ชุดข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ เส้นขอบเขตประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 ตุลาคม 2564
ชุดข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ เส้นแสดงแหล่งน้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 ตุลาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 021421202
โทรสาร : 021437962
อีเมล : pr.onde@onde.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ