Text Size A A A Officer images logo language images logo language
Advanced Search
Advanced Search
  
37 datasets found
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลค่าฝุ่น PM 2.5 รายวัน
Last update dataset : December 6, 2021
ชุดข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ พยากรณ์อากาศประจำวันจำแนกตามภูมิภาค
Last update dataset : December 6, 2021
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วัน
Last update dataset : December 5, 2021
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลคุณภาพอากาศรายวัน
Last update dataset : December 5, 2021
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย แผ่นระวางภูมิประเทศ (กทม.) รูปแปลงที่ดินบางส่วนของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : December 1, 2021
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลคนงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ เดือนกันยายน 2564
Last update dataset : November 4, 2021
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 -มิถุนายน 2564)
Last update dataset : October 16, 2021
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกรายอายุ รวมทั้งประเทศ พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 16, 2021
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมรายประเทศ
Last update dataset : October 9, 2021
ชุดข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ แผนที่โครงข่ายคมนาคม Geometry Precision = 5 digits Source Spatial Reference: EPSG:32647
Last update dataset : October 9, 2021
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมรายชนิด
Last update dataset : October 9, 2021
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมรายชนิด
Last update dataset : October 9, 2021
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมรายประเทศ
Last update dataset : October 9, 2021
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลโควิด 19 ประจำวัน ข้อมูลสรุปตามช่วงเวลา (เริ่มตั้งแต่วันที่ 01/01/20)
Last update dataset : October 9, 2021
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามประเภทโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
Last update dataset : October 9, 2021
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
Last update dataset : October 9, 2021
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
Last update dataset : October 9, 2021
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการเบิกจ่ายของแต่ละกระทรวงในแต่ละยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
Last update dataset : October 9, 2021
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการเบิกจ่ายรายเดือนของแต่ละกระทรวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
Last update dataset : October 9, 2021
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการเบิกจ่ายของแต่ละกระทรวง จำแนกตามประเภทของการเบิกจ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
Last update dataset : October 9, 2021
Office of the National Digital Economy and Society Commission
120 Moo 3, 9 floor
The Government Complex Commemorating His Majesty
Chaeng Watthana Road, Thung Song Hong,Khet Laksi Bangkok 10210
Phone : 021421202
Fax : 021437962
Copyright © 2021 Office of the National Digital Economy and Society Commission