ค้นหาขั้นสูง
ค้นหา ขั้นสูง
  
พบ 46 ชุดข้อมูล
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลค่าฝุ่น PM 2.5 รายวัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 ธันวาคม 2565
ชุดข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ พยากรณ์อากาศประจำวันจำแนกตามภูมิภาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 ธันวาคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลคุณภาพอากาศรายวัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ธันวาคม 2565
ชุดข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ เส้นแสดงแหล่งน้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด เดือนสิงหาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กันยายน 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ จำแนกตามจังหวัด เดือนสิงหาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กันยายน 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลงบประมาณจำแนกตามกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 กันยายน 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามประเภทโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 กันยายน 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 กันยายน 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 กันยายน 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการเบิกจ่ายของแต่ละกระทรวงในแต่ละยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 กันยายน 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการเบิกจ่ายรายเดือนของแต่ละกระทรวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กันยายน 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการเบิกจ่ายของแต่ละกระทรวง จำแนกตามประเภทของการเบิกจ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กันยายน 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลวงเงินงบประมาณของแต่ละกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ในแต่ละยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กันยายน 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลวงเงินงบประมาณของแต่ละกระทรวง โดยจำแนกตามประเภทของวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กันยายน 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลงบประมาณและการเบิกจ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 สิงหาคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) [ถ่วงน้ำหนักมูลค่าเพิ่ม] (รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 สิงหาคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 สิงหาคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 -มิถุนายน 2564) ข้อมูลการจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 สิงหาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 021421202
โทรสาร : 021437962
อีเมล : pr.onde@onde.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ