ค้นหาขั้นสูง
ค้นหา ขั้นสูง
  
พบ 44 ชุดข้อมูล
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลค่าฝุ่น PM 2.5 รายวัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 สิงหาคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 สิงหาคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลคุณภาพอากาศรายวัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 สิงหาคม 2565
ชุดข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ พยากรณ์อากาศประจำวันจำแนกตามภูมิภาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 สิงหาคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลแผนการจัดสรรงบประมาณไปจังหวัด/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลสรุปแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2565
ชุดข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ แนวเขตการปกครองประเทศไทย (ระดับจังหวัด) แนวเขตการปกครองประเทศไทย (ระดับอำเภอ) Source Spatial Reference: EPSG:3857...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง (รายเดือน) ประจำปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มีนาคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มีนาคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มีนาคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (รายเดือน) ประจำปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มีนาคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามประเภทโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการเบิกจ่ายของแต่ละกระทรวงในแต่ละยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการเบิกจ่ายรายเดือนของแต่ละกระทรวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการเบิกจ่ายของแต่ละกระทรวง จำแนกตามประเภทของการเบิกจ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลวงเงินงบประมาณของแต่ละกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ในแต่ละยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลวงเงินงบประมาณของแต่ละกระทรวง โดยจำแนกตามประเภทของวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลงบประมาณจำแนกตามกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 021421202
โทรสาร : 021437962
อีเมล : pr.onde@onde.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ