ค้นหาขั้นสูง
ค้นหา ขั้นสูง
  
พบ 39 ชุดข้อมูล
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลค่าฝุ่น PM 2.5 รายวัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลคุณภาพอากาศรายวัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ พยากรณ์อากาศประจำวันจำแนกตามภูมิภาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามประเภทโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการเบิกจ่ายของแต่ละกระทรวงในแต่ละยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการเบิกจ่ายรายเดือนของแต่ละกระทรวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการเบิกจ่ายของแต่ละกระทรวง จำแนกตามประเภทของการเบิกจ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลวงเงินงบประมาณของแต่ละกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ในแต่ละยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลวงเงินงบประมาณของแต่ละกระทรวง โดยจำแนกตามประเภทของวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลงบประมาณจำแนกตามกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลงบประมาณและการเบิกจ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลสรุปตามช่วงเวลา (เริ่มตั้งแต่วันที่ 01/01/20)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 -มิถุนายน 2564)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 ธันวาคม 2564
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลสะสมจำนวนผลิตภัณฑ์ (แยกรายจังหวัด) (31 ธันวาคม 2563)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 ธันวาคม 2564
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) [ถ่วงน้ำหนักมูลค่าเพิ่ม] (รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 ธันวาคม 2564
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย แผ่นระวางภูมิประเทศ (กทม.) รูปแปลงที่ดินบางส่วนของกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ธันวาคม 2564
ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลคนงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ เดือนกันยายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 021421202
โทรสาร : 021437962
อีเมล : pr.onde@onde.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ